almăj dex - definiţie, sinonime, conjugare

almăj

ALMĂJ (ALMĂJULUI) 1. Munţii ~, masiv muntos din grupa M-ţilor Banatului, la N de defileul Dunării, constituit din roci cristaline cu intruziuni de granite şi calcare jurasice. Alt. max.: 1,224 m (vf. Svinecea Mare). Păduri de fag. 2. Depresiunea ~, zonă depresionară intramontană în sudul Banatului, între M-ţii Semenicului, Almăjului şi Locvei, drenată de rîul Nera. Supr.: 250 km2. Relief colinar, de terase şi lunci. Climă blîndă. Expl. forestiere, de calcare, de cărbuni şi azbest. Culturi de cartofi şi de porumb. Zonă pomicolă şi de creştere a vacilor de lapte. Cunoscută şi sub numele de Depresiunea Bozovici. 3. Com. în jud. Dolj; 4.115 loc. (1991). Cula Poenaru (1764); biserică (1787). (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)


Cuvinte care încep cu literele: al alm alma

Cuvinte se termină cu literele: aj maj lmaj